ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 วันที่ 25 มกราคม 2567

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 28, 29 ถนนพญาไท เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

ติดต่อเรา