ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ติดต่อเรา