การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

ในโอกาสนี้ นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้แสดงความยินดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่เข้ารับตำแหน่ง ณ กระทรวงการคลัง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล ฝ่ายเลขานุการ นำเรียนที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกเขตตรวจราชการ
ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และพิจารณาแบ่งหน่วยงานในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รวมถึงพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อเรา