ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดระนอง

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต และผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566

ติดต่อเรา