ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 ท้องที่จ้งหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ติดต่อเรา