ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 และ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2566

ติดต่อเรา