ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังพร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ณ ด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเม่าน้ำนม 100 % หมู่ที่ 2 บ้านเนินสะอาด ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค. 2566

ติดต่อเรา