ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังพร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขามหาสารคาม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขามหาสารคาม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสาขามหาสารคาม ธนาคารออมสินสาขามหาสารคาม ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566

ติดต่อเรา