ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังพร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรีและลงพื้นที่ บริษัท อุทัยประสิทธิ์ ตำบลบ้านพระอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 13 – 14 ก.ค. 2566

ติดต่อเรา