ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังพร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน ลูกค้า ธ.ก.ส. สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อเรา