ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายไกรสร กองฉลาด) และประชุมร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังพร้อมนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากร ในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566

ติดต่อเรา