ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดต่อตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรกระทรวงการคลังและรัฐบาล รวมทั้งปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ณ อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สำนักงานศุลกากร กรุงเทพ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ติดต่อเรา