การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ติดต่อเรา