การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ติดต่อเรา