ร่วมประชุมการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab จังหวัดสระแก้ว

นายเชาวลิต บุณยภูษิต ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมการแก้ปัญหาตามแนวทาง Government Innovation Lab ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 701 สำนักตรวจสอบและประเมินผล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

ติดต่อเรา