“ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักตรวจสอบและประเมินผล"
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการแบบมืออาชีพ และสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม"
พันธกิจ
1. พัฒนาและบริหารจัดการงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
3. พัฒนาและบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Read more

แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read more

แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read more

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายประสิทธิ์ สืบชนะ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

2 สิงหาคม 2559

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก
1 สิงหาคม 2559

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรภาค 2

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการของสำนักงานสรรพากรภาค 2
29 กรกฎาคม 2559

ตรวจราชการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ท้องที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559.

เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เขตที่ 8 สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
All Video

Inspector gallery

ภาพข่าวการออกตรวจราชการ ประชุมสัมนาวิชาการท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกิจกรรมการในสำนักงานตรวจสอบและประเมินผล

ติดต่อเรา

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5800 ต่อ 2736 อีเมล mofinspector@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5900

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Search