แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

โครงสร้างผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

9 - 10 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง
6 - 7 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดตรัง
2 - 3 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย
24 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
23 -24 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
17 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพฯ
12 - 13 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว
11 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
10 - 11 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
8 - 10 กรกฏาคม 2561

ตรวจราชการ ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 ท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์
4 - 6 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา
2 กรกฎาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 22-25

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 - 25
19 - 21 มิถุนายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
20 มิถุนายน 2561

ตรวจราชการ ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 และท้องที่จังหวัดชัยนาท

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 และท้องที่จังหวัดชัยนาท
19 มิถุนายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครปฐม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดนครปฐม

กิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักตรวจสอบและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คลิกที่นี่

Inspector gallery

ภาพข่าวการออกตรวจราชการ ประชุมสัมนาวิชาการท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกิจกรรมการในสำนักงานตรวจสอบและประเมินผล

ติดต่อเรา

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5800 ต่อ 2736 อีเมล mofinspector@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5900

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Search