“ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักตรวจสอบและประเมินผล"
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการแบบมืออาชีพ และสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม"
พันธกิจ
1. พัฒนาและบริหารจัดการงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
3. พัฒนาและบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Read more

แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Read more

โครงสร้างผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายราฆพ ศรีศุภอรรถ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

2 - 4 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
26 เมษายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
9 - 10 เมษายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
23 - 25 เมษายน 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ท้องที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559.

เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เขตที่ 8 สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
All Video

Inspector gallery

ภาพข่าวการออกตรวจราชการ ประชุมสัมนาวิชาการท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกิจกรรมการในสำนักงานตรวจสอบและประเมินผล

ติดต่อเรา

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5800 ต่อ 2736 อีเมล mofinspector@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5900

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Search