แผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Read more

โครงสร้างผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การตรวจราชการเป็นมาตรการสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคซึ่งเกิดจากการดําเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ปฏิทินกิจกรรม

10 ก้นยายน 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสมุทรปราการ
3 กันยายน 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดชลบุรี

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดชลบุรี
31 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครนายก

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครนายก
28 - 29 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดราชการ และจังหวัดกาญจนบุรี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดราชการ และจังหวัดกาญจนบุรี
28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดนครนายก
28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
27 - 28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
26 - 28 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
24 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครปฐม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนครปฐม
21 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม
20 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดพิษณุโลก
16 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ท้องที่จังหวัดลพบุรี

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ท้องที่จังหวัดลพบุรี
15 - 16 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9
9 - 10 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดสงขลา

นายเชาวลิต บุณยภูษิต นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เดินทางไปร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสงขลา
9 - 10 สิงหาคม 2561

ตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดลำปาง

กิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักตรวจสอบและประเมินผล ร่วมกิจกรรม Work life balance สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
คลิกที่นี่

Inspector gallery

ภาพข่าวการออกตรวจราชการ ประชุมสัมนาวิชาการท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และกิจกรรมการในสำนักงานตรวจสอบและประเมินผล

ติดต่อเรา

สำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5800 ต่อ 2736 อีเมล mofinspector@gmail.com

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-126-5900

ตารางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Search