อำนาจหน้าที่

สำนักตรวจสอบและประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด ประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รับเรื่องราวร้องทุกข์ และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนตรวจราชการ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงาน โครงการ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กำหนด จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินในการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนและประเมินผล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจสอบเสนอแนะในการจัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย/แผนงาน/โครงการของกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงโดยทำหน้าที่เป็นทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจราชการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีผู้ร้องเรียนมายังปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้ตรวจราชการกระทรวง ผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสารของกระทรวง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนที่ฝ่ายการเมืองมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดำเนินการและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสำนักตรวจสอบและประเมินผล ลงทะเบียนรับ และเก็บเอกสารและหนังสือต่างๆ ของสำนักตรวจสอบและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร จัดทำสำเนา ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดสำนักตรวจและประเมินผล และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อเรา