หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ

🖇️ กรมธนารักษ์

🖇️ กรมบัญชีกลาง

🖇️ กรมศุลกากร

🖇️ กรมสรรพสามิต

🖇️ กรมสรรพากร

🖇️ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

🖇️ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

🖇️ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

🖇️ ธนาคารออมสิน

🖇️ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

🖇️ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

🖇️ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) SME Bank

🖇️ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (ธสน.) EXIM Bank

🖇️ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

🖇️ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (TCG)

🖇️ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

🖇️ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธสน.)

🖇️ องค์การสุรา

🖇️ การยาสูบแห่งประเทศไทย

🖇️ โรงงานไพ่

🖇️ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

🖇️ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 

🖇️ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

🖇️ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ติดต่อเรา