ส่วนงานในสังกัด สตป.

ส่วนตรวจราชการ

🚩ภารกิจหลัก

📜 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ส่วนแผนและประเมินผล

🚩ภารกิจหลัก

📜 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ

🚩ภารกิจหลัก

📜 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

🚩ภารกิจหลัก

📜 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

🚩ภารกิจหลัก

📜 ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ติดต่อเรา