วิสัยทัศน์

” เป็นองค์กรสนับสนุนการตรวจราชการแบบมืออาชีพ

และสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม “

ติดต่อเรา