บุคลากรภายในองค์กร

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

ส่วนตรวจราชการ

นายเชาวลิต บุณยภูษิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาววราวรรณ ขนานแข็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์สนอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอภิรักษ์ คงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางทัชชดา พุกกล้าแข็ง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวนิฤมล พุกพิลา
นักวิเคาะห์นโยบายและแผน

นางสาวเพ็ญประภา สาระรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดรัลพร หินลาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

นางสาวขวัญระวี เทศทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศศิธร ธนูศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัชนู เทพมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาย สุชาติ เอี่ยมโอษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอาบีเกล ศรีชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ (สพต.)

นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวแก้วตา ชวดชัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนพมาศ ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ สีพาไชย
พนักงานประจำสำนักงาน

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สรร.)

นายกฤษดา วัยวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์

นางสาวนพรัตน์ เดชจริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพิเชฐ พัลวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชมณ กู้เมือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์
พนักงานประจำสำนักงาน

สุเมธ แซ่เอี๊ยว
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวชลธิชา เทพเรณู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์โพธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโสภา สุขสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
นิติกร

นางสาววรวรรณ เอ่งฉ้วน
นิติกร

นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วช่วย
นิติกร

นางสาวสุวิชา ลีละเศรษฐกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุปราณี อาทร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน

นายสุทธิ หาญบาง
นิติกร

นางสาวพิลาวัณย์ อรุณเรื่อ
เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน

นางสาวศิรินทร์ธร แสงศิริ
นิติกร

นายอัศวิน นาวายนต์
นิติกร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกานต์รวี สอดสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัญญา กล่อมจิตร
พนักงานธุรการ

นางสาวพิมพ์มาดา คล้ายมี
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวรัตนาพร นราประโคน
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสำเริง เจนพนัส
พนักงานบริการ

นางสาวรินลณี ระลึก
พนักงานบริการ

นายพุฒิพงษ์ จันทร์ทิพย์
พนักงานบริการ

นางสาวอโณทัย ใจเย็น
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกวี ลุเอี่ยม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศรีสุวรรณ ข้อนอก
พนักงานบริการ

-ว่าง-
พนักงานบริการ

นางสาวพรวิภา อ่อนหนองหว้า
พนักงานบริการ

นางสาวกรนิกา บุญเจริญ
พนักงานบริการ

นายวรวรรธน์ ศรีโรจน์ศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญลือ พุ่มแจ่ม
พนักงานขับรถยนต์

นายวรากร ศุภวาระอัจฉริยะ
พนักงานขับรถยนต์

นายอิศรา นาสมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์ แย้มนาม
พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อเรา