บุคลากรภายในองค์กร

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

นายกฤษดา วัยวุฒิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ
ระบบการเงินการคลัง

ส่วนตรวจราชการ

นายเชาวลิต บุณยภูษิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนู เทพมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววราวรรณ ขนานแข็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอภิรักษ์ คงแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางทัชชดา พุกกล้าแข็ง
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวนิฤมล พุกพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวดรัลพร หินลาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ว่าที่ ร ต.หญิงณัฐวดี โชติสิงห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร ธนูศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวขวัญระวี เทศทิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสมพล นาคเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นาย สุชาติ เอี่ยมโอษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชวิศ ประเสริฐดำรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ (สพต.)

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวแก้วตา ชวดชัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนพมาศ ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุรศักดิ์ สีพาไชย
พนักงานประจำสำนักงาน

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สรร.)

นายกฤษดา วัยวุฒิ

ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง

นางสาวนพรัตน์ เดชจริง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพิเชฐ พัลวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชมณ กู้เมือง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์
พนักงานประจำสำนักงาน

สุเมธ แซ่เอี๊ยว
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวชลธิชา เทพเรณู
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์โพธิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวโสภา สุขสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิศลยา ทุมพัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรวรรณ เอ่งฉ้วน
นิติกร

นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วช่วย
นิติกร

นางสาวสุวิชา ลีละเศรษฐกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุปราณี อาทร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุทธิ หาญบาง
นิติกร

นางสาวพิลาวัณย์ อรุณเรื่อ
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน

นางสาวกรองกาญจน์ แก้วสกุล
นิติกร

นางสาวศิรินทร์ธร แสงศิริ
นิติกร

นายอัศวิน นาวายนต์
นิติกร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกานต์รวี สอดสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปัญญา กล่อมจิตร
พนักงานธุรการ

นางสาวพิมพ์มาดา คล้ายมี
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวรัตนาพร นราประโคน
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวสำเริง เจนพนัส
พนักงานบริการ

นางสาวรินลณี ระลึก
พนักงานบริการ

นายพุฒิพงษ์ จันทร์ทิพย์
พนักงานบริการ

นางสาวอโณทัย ใจเย็น
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกวี ลุเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศรีสุวรรณ ข้อนอก
พนักงานบริการ

นางสาวอมรรัตน์ การุณรัตนกุล
พนักงานบริการ

นางสาวพรวิภา อ่อนหนองหว้า
พนักงานบริการ

นางสาวกรนิกา บุญเจริญ
พนักงานบริการ

นางสาวศิรินภา พันธุ์มั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ว่าง-
พนักงานบริการ

นายวรวรรธน์ ศรีโรจน์ศักดิ์
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญลือ พุ่มแจ่ม
พนักงานขับรถยนต์

นายวรากร ศุภวาระอัจฉริยะ
พนักงานขับรถยนต์

นายอิสรา นาสมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยณรงค์ แย้มนาม

พนักงานขับรถยนต์

ติดต่อเรา