ทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายปิยกร อภิบาลศรี

นางสาวรัชนู เทพมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2728

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์

นางสาวแก้วตา ชวดชัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2787

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยมงคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2703

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์

นางสาววรวรรณ ขนานแข็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2775

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

นายพิเชฐ พัลวัลย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2752

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

(รอข้อมูล)

นายธีรลักษ์ แสงสนิท

นายอภิรักษ์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2776

(รอข้อมูล)

ติดต่อเรา