ทีมผู้ช่วย ผต.กค.

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-ว่าง-

-ว่าง-

-ว่าง-

☎️

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายปิยกร อภิบาลศรี

นางสาวรัชนู เทพมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2728

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-ว่าง-

นางสาวศศิธร ธนูศิลป์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2774

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายธิบดี วัฒนกุล

นายอภิรักษ์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2776

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-ว่าง-

นางสาววรวรรณ ขนานแข็ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2775

(รอข้อมูล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี

นางสาวแก้วตา ชวดชัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

☎️ 02 126 5800 ต่อ 2787

(รอข้อมูล)

ติดต่อเรา