TOP
บุคลากรภายในองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ ระบบการเงินการคลัง
นางนงนุช คุณรัตนไตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ
ระบบการเงินการคลัง
ส่วนตรวจราชการ (สตร.)
นายเชาวลิต บุณยภูษิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังสุมา มีมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววราวรรณ ขนานแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์สนอง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอภิรักษ์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางทัชชดา พุกกล้าแข็ง พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอินทิรา จันทร์แป้น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)
นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญระวี เทศทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศศิธร ธนูศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัชนู เทพมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นาย สุชาติ เอี่ยมโอษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวเอสิฎา แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิลันธน์ สุขมิ่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ (สพต.)
นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัชชา สุดภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
- เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
สุเมธ แซ่เอี๊ยว พนักงานประจำสำนักงาน
ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สรร.)
นายกฤษดา วัยวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์
นางสาวนพรัตน์ เดชจริง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิเชฐ พัลวัลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพัชมณ กู้เมือง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์ พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวชลธิชา เทพเรณู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์โพธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวโสภา สุขสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพิศโฉม สราญรมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรวรรณ เอ่งฉ้วน นิติกร
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วช่วย นิติกร
นางสาวสุวิชา ลีละเศรษฐกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุปราณี อาทร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
นายสุทธิ หาญบาง นิติกร
นางสาวนัฐธิดา มหาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรเชษฐ์ คอนดวงแก้ว พนักงานบริการ
นางสาวพิลาวัณย์ อรุณเรื่อ เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน
นายสุรศักดิ์ สีพาไชย พนักงานประจำสำนักงาน
นาย ดารพุธ ศรีธรรมวุฒิ นิติกร
นางสาว ชณมาศ ศรีธานิยาภิคุปต์ นิติกร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)
นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกานต์รวี สอดสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปัญญา กล่อมจิตร พนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์มาดา คล้ายมี พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวรัตนาพร นราประโคน พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวสำเริง เจนพนัส พนักงานบริการ
นางสาวรินลณี ระลึก พนักงานบริการ
นายพุฒิพงษ์ จันทร์ทิพย์ พนักงานบริการ
นางสาวอโณทัย ใจเย็น พนักงานบริการ
นางสาวพัฒนาพร แก้วนิมิตรชัย พนักงานบริการ
นายกฤษกร จงจัดกลาง นิติกร
นายกวี ลุเอี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลวรรณ ตรีชุม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนันทิยา คาเกลี้ยง พนักงานบริการ
นายศรีสุวรรณ ข้อนอก พนักงานบริการ
นางสาวปุญญภัทร วงษ์จูม พนักงานบริการ
นางสาวนภัสรพี ชูจิตต์ พนักงานบริการ
นายอัษฎาวุธ ทองเฟื่อง พนักงานบริการ
นายวรวรรธน์ ศรีโรจน์ศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์
นายบุญลือ พุ่มแจ่ม พนักงานขับรถยนต์
นายวรากร ศุภวาระอัจฉริยะ พนักงานขับรถยนต์
นายอิศรา นาสมวงศ์ พนักงานขับรถยนต์
นายชัยณรงค์ แย้มนาม พนักงานขับรถยนต์