TOP
บุคลากรภายในองค์กร

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ ระบบการเงินการคลัง

นางนงนุช คุณรัตนไตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษ
ระบบการเงินการคลัง

ส่วนตรวจราชการ (สตร.)

นายเชาวลิต บุณยภูษิต นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานต์รวี สอดสี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอังสุมา มีมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววราวรรณ ขนานแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายอภิรักษ์ คงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุจิตรา สุฉันทบุตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางทัชชดา พุกกล้าแข็ง พนักงานประจำสำนักงาน
นายวรวรรธน์ ศรีโรจนศักดิ์ พนักงานขับรถยนต์
นายบุญลือ พุ่มแจ่ม พนักงานขับรถยนต์
นายวรากร ศุภวาระอัจฉริย พนักงานขับรถยนต์
นายอิศรา นาสมวงศ์ พนักงานขับรถยนต์

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวขวัญระวี เทศทิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรัชนู เทพมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวพิชญาภร ศิริมังกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเอสิฎา แซ่ลิ้ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปิลันธน์ สุขมิ่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ (สพต.)

นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัชชา สุดภักดี นักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาณี ผลวัฒนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวทวีพร คำมะภา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายยุทธการ เป็ดทอง พนักงานประจำสำนักงาน

ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (สรร.)

นายกฤษดา วัยวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์
นางสาวนพรัตน์ เดชจริง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายพิเชฐ พัลวัลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวณัฐพร คำแก่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพัชมณ กู้เมือง เจ้าพนักงานปฎิบัติงาน
นางสาวนภสรวรท เนียมสงค์ พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวชลธิชา เทพเรณู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์โพธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวโสภา สุขสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพิศโฉม สราญรมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววรวรรณ เอ่งฉ้วน นิติกร
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วช่วย นิติกร
นางสาวสุวิชา ลีละเศรษฐกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุปราณี อาทร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
นายสุทธิ หาญบาง นิติกร
นางสาวนัฐธิดา มหาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุรเชษฐ์ คอนดวงแก้ว พนักงานบริการ
นายสุวาทิตย์ ผั้งประเสริฐศิลป์ นิติกร
นางสาวพิลาวัณย์ อรุณเรื่อ เจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน
นายณัฐพงศ์ พรหมหอม นิติกร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.)

นางวรรณวิสา กล่อมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางยุพดี เอ่งฉ้วน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปัญญา กล่อมจิตร พนักงานธุรการ
นางสาวพิมพ์มาดา คล้ายมี พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวรัตนาพร นราประโคน พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวรินลณี ระลึก พนักงานบริการ
นายพุฒิพงษ์ จันทร์ทิพย์ พนักงานบริการ
นางสาวอโณทัย ใจเย็น พนักงานบริการ
นางสาวพัฒนาพร แก้วนิมิตรชัย พนักงานบริการ
นายกฤษกร จงจัดกลาง นิติกร
นายกวี ลุเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลวรรณ ตรีชุม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนันทิยา คาเกลี้ยง พนักงานบริการ
นายศรีสุวรรณ ข้อนอก พนักงานบริการ