TOP
โครงสร้างผู้ตรวจราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง