TOP
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
16 ก.ค. 2559
653

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ท้องที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559.

เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เขตที่ 8 สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส