TOP
ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 จังหวัดจันทบุรี
6 ก.ย. 2564
47

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Issue) การตรวจราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และการตรวจติดตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3