TOP
การตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 เม.ย. 2564
27

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 4 ใน วันที่ 5 เมษายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5