TOP
ปลัดกระทรวงการคลังมอบหมายนโยบายด้านการตรวจราชการ
15 ม.ค. 2564
95

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง มอบหมายนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และการประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)ในวันที่ 15 มกราคม 2564

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11