TOP
ตรวจราชการ จังหวัดกระบี่
3 พ.ย. 2563
241

     นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมกับ พันตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (ตึกใหม่) อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (ในการลงพื้นที่ตรวจราชการสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต)

 

www.mof.go.th : http://1ab.in/w4r

www.facebook.com/MoFNewsStationThailandhttp://1ab.in/w4u

krabi.thailocallink.com : http://1ab.in/w4x

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8