TOP
ตรวจราชการ จังหวัดภูเก็ต
2 พ.ย. 2563
179

     นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการร่วมกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และโครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการบริษัท เพอรานากันภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ของธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 (ในการลงพื้นที่ตรวจราชการสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 3/2563 ณ จังหวัดภูเก็ต)

 

www.mof.go.th : http://1ab.in/w4B

www.facebook.com/MoFNewsStationThailandhttp://1ab.in/w4D

 

 

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7