TOP
ตรวจราชการ จังหวัดตาก
18 มี.ค. 2563
201

     นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำเมย ณ ท่า 23 บ้านวังแก้ว และท่าศาลเจ้า 34 ในระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2563

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5bLO3KznGg&t=12s

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14