Previous Next

การประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

?

Search