Previous Next

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากรตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

Search