Previous Next

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจำเริญ โพธิยอดผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมหารือกับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1. ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4. การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5. ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6. ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7. โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Search