Previous Next

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 จ.กาฬสินธุ์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมร่วมการประชุมหารือกับนายสุวิทย์ คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1.ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4.การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5.ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7.โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Search