Previous Next

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 จ.มหาสารคาม

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมทั้งร่วมการประชุมหารือกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1.ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4.การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5.ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7.โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ) 2.ประเด็นโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ) 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนบริเวณทางแยกบ้านโคกสี ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม) ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

Search