Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ในฐานะที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) เป็นหน่วยงานต้นแบบดำเนินโครงการ “สทบ. สำนักงานคุณธรรม” และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าด้วยทีม โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินโครงการสำนักงานคุณธรรม ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เริ่มประกาศเจตนารมณ์ตามอัตตาลักษณ์ “รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้” ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอดผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมหารือกับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1. ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4. การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5. ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6. ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7. โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมร่วมการประชุมหารือกับนายสุวิทย์ คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1.ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4.การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5.ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7.โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Search