Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอดผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 4 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมหารือกับนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1. ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2. ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3. ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4. การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5. ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6. ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7. โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมร่วมการประชุมหารือกับนายสุวิทย์ คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1.ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4.การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5.ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7.โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ร่วมกับนางภัทรภร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ พร้อมทั้งร่วมการประชุมหารือกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1.ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 2.ประเด็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4.การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5.ประเด็นการดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 7.โครงการที่ใช้งบประมาณรัฐจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1.ประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ) 2.ประเด็นโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนหมู่บ้าน บ้านแสงเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ) 3.ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (การแก้ปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนบริเวณทางแยกบ้านโคกสี ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม) ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคลังจังหวัด ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

Search