Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมสถานที่ปฏิบัติงานและบ้านพักข้าราชการเพื่อตรวจดูสภาพความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะนายทวี นริสศิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการผลิตสับปะรดกระป๋องเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่สำนักงานด่านศุลกากรเขมราฐ พร้อมเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานรวมทั้งสภาพปัญหา โดยมีนางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต 3 และนางสาวจิติมา ศุภพิตร คลังจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงการคลังประจำจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

Search