User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ได้แก่ มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 16/2561) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการบริจาคให้แก่ กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 17/2561) และมาตรการภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 18/2561) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษในหัวข้อ ?นโยบายการคลังอย่างยั่งยืน? ในหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

?นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมประชุมกับภาคเอกชน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการติดตั้งเครื่อง EDC ของร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสดชำระเงินผ่าน QR Code รวมถึงตรวจเยี่ยมสำนักงานและบ้านพักคลังจังหวัดเลย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ด่านศุลกากรเชียงคาน และศุลกากรท่าลี่ ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 25 ? 26 มกราคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในพิธีเปิดถนนไร้เงินสด Cashless Society 4.0 ณ ถนนคนเดินเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

?

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ มาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาล (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 7/2561) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 8/2561) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 9/2561) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

Search