Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริหาร ธนาคารกรุงไทย ร่วมพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จากโครงการจิกกะลาไม่มีหนี้ ชีวิตพอเพียง โดยจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชผัก เป็นต้นแบบการใช้สารจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช และขยายสู่ชุมชนอื่น ณ Bankinghall ชั้น2 ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมอบรม ?การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยุค Thailand 4.0? โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media และ Digital Marketing ภายใต้โครงการอบรมด้าน ?การใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกยุค AEC? ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และโรงงานแยกก้านและบ่มใบยา อำเภอเด่นชัย ณ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 9 ? 10 มีนาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 ณ จังหวัดยโสธร พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แตงโมอินทรีย์) โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากกองทุนระดับ A B C ที่มีการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ และโครงการสัมมาชีพตามหลักปัญชญาพอเพียง โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี (ปีการผลิต 2559/2560) ณ บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

Search