Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษกิจกรรม PDMO Camp 2017 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไขของสำนักงานสรรพากรภาค 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 ? 30 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560?

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ และด่านศุลกากรช่องจอม ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560

Search