Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส. ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ.) ได้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัดตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง ณ บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ณ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับนางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ โดยร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1. ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2. นโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 3. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 4. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5. การดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6. ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดร้องเพลงสากลรอบรองชนะเลิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมในงาน ?คนคลังรวมพลังสร้างความดี (MOF International Culture Charity Fair)? โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางศิริพร เหลืองนวล ที่ปรึกษาการคลัง และนางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดร้องเพลง ณ ลานจอดรถยนต์ริมคลองประปา (ประตู 1) กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยนาท และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ณ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ณ จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

Search