Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้ง ได้ร่วมหารือข้อราชการกับนายอนุสรน์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และประชุมติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงาน คปภ. ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการโรงทานน้ำดื่มหมู่บ้านหนองสระและโครงการปรับภูมิทัศน์หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวหมู่บ้านสนวนนอก) ร่วมกับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในท้องที่อำเภอบ้านด่าน และอำเภอห้วยทราย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย พร้อมได้หารือข้อราชการกับนายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานยาสูบ ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงราย ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และโครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เสนอแนะการแก้ไข ณ ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา บริษัท เอ็มเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง เขตบางกอกฟรีโซน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

Search