User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการห้องข่าวธุรกิจ ทางช่อง Nation TV 22 ในประเด็นแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2561 และแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนในการลงทุน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 1. โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2561 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 153/2560) 2. ขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 154/2560) และ 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 155/2560) โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้แทนสำนักนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาคณะโฆษกกระทรวงการคลัง และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะโฆษกหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

?

Search