แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกระทรวงการคลัง และนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


 

Search