Previous Next

โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรื่องเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน - อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร (โครงการฯ) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กรมทางหลวงดำเนินโครงการฯ ร่วมกับเงินงบประมาณ วงเงินรวม 6,808 ล้านบาท ในสัดส่วน 50 : 50 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้โครงการฯ และอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจาก ADB สำหรับโครงการฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (อ่านรายละเอียดข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 135/2560)

Search