Previous Next

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ณ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับนางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ โดยร่วมประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ อาทิ 1. ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2. นโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 3. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 4. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5. การดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 6. ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

Search