User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู บ้านพักคลังจังหวัด ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสด (ร้านค้าที่ติดตั้งระบบรับชำระสินค้าผ่าน QR Code) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู บ้านพักคลังจังหวัด ร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสด (ร้านค้าที่ติดตั้งระบบรับชำระสินค้าผ่าน QR Code) ณ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกระทรวงการคลัง และนายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561


 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมกับนายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 เพื่อตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมประชุมกับภาคเอกชน ตลอดจนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการติดตั้งเครื่อง EDC ของร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสดชำระเงินผ่าน QR Code รวมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต และบ้านพักข้าราชการ ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561

Search