Previous Next

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Search