Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับร่วมกับนางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ณ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับ นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ณ จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Search