Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมให้ข้อคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังแจ้งหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ในช่วงเช้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมธนารักษ์พื้นที่ สรรพากรพื้นที่ และบริษัทแปรรูปขยะ Eastern Energy Phus : EEP ซึ่งบริษัทดังกล่าวภาคเอกชนลงทุนทั้งหมด สามารถแปรรูปขยะไปเป็นพลังงานเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำจุลินทรีย์ EM น้ำสะอาด ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก และน้ำมันเชื้อเพลิง จากขยะ 100% โดยบริษัทจะเปิดดำเนินการครบวงจรประมาณปลายเดือนมกราคม 2560 ซึ่งจะเป็นต้นแบบการกำจัดขยะแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฉะเชิงเทรา ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการนิคมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันอ

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายลวรณ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการ บริษัทอีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี ประเทศไทย จำกัด และฝ่ายครัวการบินไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

Search