Previous Next

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559

Previous Next

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ท้องที่จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

Previous Next

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี และตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ท้องที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Previous Next

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Search